background

Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1) CENY
Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, jsem plátce DPH. Ceny zboží jsou konečné. Zvýhodněné ceny a slevové kódy jsou platné pouze v určitém čase a nelze je vymáhat zpětně. Při pozastavení členství a následné aktivaci po nějaké době již není možné využít předchozí ceny.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Prvním krokem k objednávce je registrace členského účtu v klubu Caramilla – dbejte na správnost údajů, za špatně zadané údaje nenese prodejce odpovědnost. Zabezpečte svůj účet kvalitním heslem. Pokud si přejete sdílet kód na slevu z klubu šití i v e-shopu Caramilla, registrujte se na obou webech se stejným e-mailem. Slevový kód je vždy vázán na konkrétní e-mail. Objednávka je uskutečněním kupní smlouvy. Veškerý obsah v klubu Caramilla je určen pouze pro osobní užití nakupujícího – umožnění využívání členského účtu třetím osobám není povolen, stejně tak využití obsahu v rozporu s ochranou autorských práv. Obsah klubu nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním příslušných odkazů. Pokud zjistíme, že porušujete tyto obchodní podmínky nebo případně jiné podmínky, které si spolu domluvíme, máme právo vám členský účet zrušit a řešit porušení autorských práv právní cestou.

3) PLATEBNÍ PODMÍNKY
Členství v klubu je možné zvolit si na měsíc nebo rok a je splatné dopředu. Pokud službu přestanete v průběhu předplaceného období odebírat, nevracíme ani z části už jednou uhrazené předplatné. Členství v klubu se automaticky prodlužuje o vámi zvolené období. Toto automatické prodloužení lze kdykoliv zastavit, a to od období následujícímu tomu, kdy došlo k nastavení ukončení. Zrušit členství můžete v zákaznické sekci a nebo na mailu petra@caramilla.cz. Po další aktivaci členství již nebude platná předchozí cena. Platba probíhá prostřednictvím platební karty, platba je automaticky stržena v případě měsíční platby v měsíčních intervalech (vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první platba) a v případě roční platby v ročních intervalech (vždy následující rok ve stejný den jako byla odeslána první platba) bez nutnosti zadávání dalších údajů.
Pokud z nějakého důvodu nemůžete platit kartou, kontaktujte nás na mailu petra@caramilla.cz a domluvíme jiný způsob platby – domluva je možná.

4) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka je platná po jejím přijetí. Obsah klubu bude zpřístupněn ihned po zaplacení.

5) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Obsah klubu má digitální formu, u které nelze uplatnit právo na odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu. Potvrzením objednávky souhlasíte se zpřístupněním obsahu klubu před uplynutím 14 denní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, obsah vám bude ihned zpřístupněn a tím pádem již nebudete mít možnost odstoupit od kupní smlouvy.
Dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Dle §1831 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Dle §1832 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání a to dle §1832 odst. 2, Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. částku nejlevnějšího dostupného typu dopravy. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) nese v plné výši spotřebitel. Stejně tak dle §1833 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, spotřebitel prodávajícímu odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. U textilního zboží se za nové považuje nenošené a neprané zboží! Náhrada za snížení hodnoty zboží, bude po dodání zboží určena na základě velikosti rozsahu snížení hodnoty zboží a to buď naúčtováním náhrady škody za snížení hodnoty zboží, nebo přeúčtováním nákladů na nutnou opravu zboží.
Odstoupit od smlouvy dle §1829 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník nelze dle §1837 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v těchto případech: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní nelze uplatit u zboží upraveného na míru – viz § 1837 d)
Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dní nelze uplatit u zboží zaslaného prostřednictvím vnitřní pošty nebo e-mailu ještě před uplynutím 14 dní od uzavření smlouvy – viz § 1837 l) – tzn. například střihy a fotonávody.

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
Automatické prodloužení členství lze kdykoliv zastavit, a to od období následujícímu tomu, kdy došlo k nastavení ukončení. Zrušit členství můžete v zákaznické sekci a nebo na mailu petra@caramilla.cz.

7) REKLAMACE
Pokud byste si přáli řešit nesoulad s obsahem klubu formou reklamace, kontaktujte nás na e-mail petra@caramilla.cz s konkrétními argumenty, proč byste chtěli své členství reklamovat. Na e-mail vám odpovíme v zákonné lhůtě 30 dní (snažíme se co nejdříve, ale někdy to není do pár hodin).

Adresa / fakturační údaje:
Adresa (platí i pro vrácení zboží nebo reklamace)
Petra Macháčková
Rubešova 700
Benešov
256 01

IČ 87737311
DIČ CZ8156190581